In de zomer van 2019 is 3W verhuisd van de Rijnstraat naar Terminal-Zuid. Bijna alle collega’s zitten op de vijfde verdieping. Het is een mooie, inspirerende, lichte omgeving waarin met plezier wordt samengewerkt.

In zijn rol als Direkteur 3W geeft Paul Heemskerk zijn visie op het afgelopen jaar en kijkt hij vooruit op de ontwikkelingen. 

De sociale cohesie is daardoor sterk bevorderd. De verhuizing is goed verlopen en we complimenteren iedereen die daaraan heeft mee gewerkt. Helaas was het niet mogelijk om alle collega’s in een pand te krijgen, want er zijn nog steeds collega’s die werken in Rijswijk en de Rijnstaat.

De afgelopen jaren hebben we veel gedaan aan het bijdragen van de optimalisatie van de regelgeving en systemen. Het is te veel om hier op te sommen wat we allemaal bereikt hebben. Toch wil ik er graag een paar voorbeelden uithalen. In het kader van de modernisering van het vergoedingenstelsel is het Vergoedingen Declaratie Buitenland Systeem (VDBS) in gebruik genomen. Hiermee berekenen we de maandelijkse tegemoetkomingen en declaraties waarop medewerkers, van BZ en de vakdepartementen, aanspraak kunnen maken. Het biedt ook een goede basis voor de verdere harmonisatieslag rondom de regelingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Er is ook een nieuw systeem voor de loononderzoeken van salarissen van de lokale medewerkers op de posten gelanceerd. Sinds afgelopen jaar maakt 3W voor het verwerken van de markergegevens met de loonschalen per land voor het eerst gebruik van de nieuwe applicatie ALoWa, dat staat voor Application Local Wages. We hebben dit systeem mogen demonsteren bij de nieuwe raad van lokale medewerkers (de Locally Employed Staff Council - LESC).

Er is een aantal huisvestingsprojecten opgeleverd, zoals de ambassade in Bamako, de nieuwe kanselarij in Düsseldorf en de gerenoveerde kanselarij in Jakarta.

Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijke thema’s binnen 3W. Op een aantal manieren proberen wij daar vorm aan te geven, denk aan  instroom en werving. Bovendien maken we dit thema bespreekbaar op alle niveaus in termen van veilige werkomgeving. Het is belangrijk dat iedereen daarbij betrokken wordt om hier concrete invulling aan te geven.

Bij 3W ligt het ziektepercentage laag, namelijk op ongeveer drie procent. Dat moeten we zo zien te houden. De werkdruk 3W-breed blijft wel een punt van zorg. We hebben in het kader van de taakspecialisatie een grote instroom van nieuwe medewerkers gehad. Deze collega’s komen van binnen en buiten de organisatie. Deze mensen moesten in korte tijd klaar worden gestoomd om de Payroll voor lokaal personeel te gaan uitvoeren. Dat leidde tot veel werkdruk waar we nog steeds volop aandacht voor hebben. Verderop in dit jaarverslag lees je ook over de manier waarop we nu de salarissen van lokaal personeel verwerken, dat is ook een intensief traject geweest waar we een kwaliteitsslag mee maken.

We maken als organisatie de opmaat naar de nieuwe herinrichting Bedrijfsvoering binnen BZ. In 2019 hebben we al schoten voor de boeg genomen. We hebben ons voorbereid op het ‘invlechten’ van 20 collega’s van HDPO-servicecentrum naar 3W. Daarnaast zijn we aan het ‘ontvlechten’, want de afdeling Huisvesting zal bij de nieuwe directie Huisvesting worden ondergebracht.

Deze veranderingen passen bij de missie en visie van onze organisatie waarvoor we zijn opgericht vanuit de Compacte Rijksdienst. We zijn er om rijksbreed ondersteuning te verlenen met een brede scope aan dienstverlening.