3W verzorgt de werving, selectie en administratieve ondersteuning rond Nederlandse experts die ingezet worden bij civiele missie. Door veranderde wetgeving is de werving en selectie van civiele experts ook aangepast.

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de nieuwe cao voor civiele experts en verkiezingswaarnemers (cao CEV) in werking getreden. Beide hebben gevolgen voor de rechtspositie van een civiele expert. Hoewel de cao zoveel mogelijk aansluit bij de Regeling civiele experts en verkiezingswaarnemers BZ, gaat nu het eventuele eerdere arbeidsverleden binnen de Staat der Nederlanden een rol spelen. 

3W is in 2019 begonnen om het arbeidsverleden van alle experts in de civiele missiepool in kaart te brengen. Dit is een arbeidsintensieve opdracht omdat per civiele expert gekeken moet worden naar de keten van arbeidsovereenkomsten (de ketenbepaling). Hierbij gaat het niet alleen om het aantal gesloten arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, maar ook om de gezamenlijke duur hiervan. Er mogen achtereenvolgens maximaal 7 contracten met een maximum duur van 84 maanden worden gesloten. Hierna dient de expert minimaal 6 maanden en een dag uit dienst bij de Staat der Nederlanden zijn geweest. Op dat moment start de ketenbepaling opnieuw. Is dat niet het geval en wordt het contract voortgezet dan is de expert in vaste dienst van BZ.

Door het arbeidsverleden van de civiele expert, middels een registratieformulier arbeidsverleden, vast te leggen komt de expert niet voor verrassingen te staan en kan van tevoren worden bepaald of een uitzending wel of niet kan plaatsvinden.

Was er voorheen één keer per twee jaar een wervings- en selectieronde voor de civiele experts, in 2019 is er gestart met een doorlopende werving en selectie. Sinds de start van de doorlopende werving civiele experts 2019 zijn er 370 sollicitaties voor opname in het bestand civiele experts geweest. Hiervan hebben 80 sollicitanten de zware selectieprocedure met succes afgerond. Voor deze nieuwe civiele experts zijn 3 Pre-deployment trainingen georganiseerd door Instituut Clingendael. Door een grotere civiele missie pool wordt de kans om een Nederlandse kandidaat te kunnen leveren aan een missie vergroot. Op dit moment zijn 47 civiele experts op uitzending, het streven is om het aantal experts in een missie het komende jaar te verhogen naar 55.