Vorig jaar stond het jaarverslag van 3W in het teken verder optimaliseren en stroomlijnen van de processen en daarmee het aanpassen van onze organisatie. De organisatieverandering is doorgevoerd.

Paul Heemskerk

We zijn gestart met het programma ‘3W Nog Beter!’ onder het motto “Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”. Veel 3W’ers zijn hiermee enthousiast aan de slag gegaan. Het programmateam heeft de aanpak van het verbeterplan allereerst in het MT 3W gepresenteerd. Daarna is het plan voorgelegd aan het Opdrachtgeversoverleg. In beide overlegorganen is deze aanpak enthousiast ontvangen.

Het programma staat in teken van en wordt opgepakt door de medewerkers van 3W met als ultiem doel dat de klant de dienstverlening nog beter gaat waarderen.

Ook in 2016 hebben we de klanttevredenheid gemeten en die blijft gelukkig onverminderd hoog: een 8. Ook de uitslag van het medewerkerstevredenheidsonderzoek onder 3W, met een response van 80%,  laat zien dat we een gezonde en vitale organisatie zijn, maar dat we op aantal punten nog wel slagen kunnen maken. Dat pakken we in 2017 actief op al dan niet via de deelprojecten in het kader van het programma ‘3W Nog Beter!’.

Het Travel en Expense Management (TEM 3W) heeft ook in 2016 veel aandacht gevraagd. De uitrol vordert gestaag. Het medezeggenschapstraject rijksbreed (GOR) inclusief een hernieuwde Privacy Impact Assessment en nauwe betrokkenheid van de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is keurig afgerond met instemming van het GOR. TEM 3W wordt op onderdelen verder gebruikersvriendelijker gemaakt. Aandacht en ondersteuning blijven ook dit jaar uitgaan naar de incidentele gebruiker die nog wel moeite heeft met de applicatie TEM.

In 2016 is door BZ besloten om tot taakspecialisatie over te gaan. Dit houdt in dat een aantal specifieke taken (vooral op gebied van lokaal personeel) geleidelijk zullen overgaan van de Regional Support Offices naar 3W in de jaren 2018-2020. Dit zal komende jaren gevolg hebben voor de omvang van de dienstverlening van 3W en op onderdelen zal de organisatie van 3W eveneens wijzigen. In 2017 stelt de projectleider een plan van aanpak op met een organisatie-en formatierapport. Binnen 3W pakken we deze transitie projectmatig aan.

In 2017 verhuist 3W, met uitzondering van 3W/Diplomatieke Koerier, naar de Rijnstraat 8. De overgang naar een nieuwe werkomgeving is een uitdaging voor de medewerkers van 3W en het grote aantal applicaties dat zij gebruiken. 3W besteedt hieraan veel aandacht en streeft ernaar dat na de afronding van de verhuizing de klanttevredenheid minimaal op gelijk niveau is als voor de verhuizing.

Kortom: wederom veel bereikt maar ook weer het nodige nog te doen. We zien dit als een uitdaging!