De Shared Service Organisatie 3W levert sinds 2013 producten en diensten ter ondersteuning van diegenen die voor de Nederlandse rijksoverheid in het buitenland werken, reizen en verblijven. De organisatie heeft in die korte tijd een stevige basis gelegd voor een flexibele en efficiënte dienstverlening.

Missie

Als rijksbrede SSO levert 3W diensten en advies aan alle uitgezonden en lokale medewerkers voor optimaal werken, wonen en reizen in het buitenland en de terugkeer naar Nederland. Ter ondersteuning van de rijksbrede beleidsterreinen faciliteert 3W de burger waar het gaat om legalisatie van documenten voor gebruik in Nederland en in het buitenland. Wij zijn een rijksbreed expertisecentrum voor de Nederlandse internationale functie, waarbij de mens centraal staat.

Visie

Onze afnemers zijn te allen tijde tevreden over onze dienstverlening. 3W biedt een breed samenhangend pakket van diensten via één loket. De diensten zijn vindbaar, transparant en via betrouwbare informatie ontsloten. We verbeteren onze werkwijze en dienstverlening continu.

3W levert de ondersteunende producten en diensten aan de departementen (inclusief hun uitvoeringsorganisaties) en hun medewerkers die uitvoering geven aan de internationale functie voor de Nederlandse rijksoverheid. De wijze van communiceren is op de afnemers afgestemd. We werken digitaal waar mogelijk, persoonlijk waar nodig. 3W is hét WereldWijd Werkende expertisecentrum voor het Rijk.

De werkwijze van 3W

Om haar missie en visie te realiseren en haar kerntaak optimaal uit te voeren, werkt 3W vanuit een aantal principes en kernwaarden.

Principes

Vraaggericht werken

3W biedt haar diensten vraaggericht aan op basis van een producten- en dienstencatalogus die periodiek wordt bijgesteld. Dit betekent dat de vraag van de afnemer (het gebruiksgemak voor de afnemer) centraal staat bij het bepalen hoe het dienstverleningsproces in te richten. De ambitie is de dienstverlening daar waar mogelijk integraal aan te bieden.

Standaardisatie én maatwerk

Om efficiënt te kunnen werken wordt zo veel mogelijk gewerkt met standaard producten en diensten. 3W gaat uit van het adagium ‘standaardiseren waar mogelijk, maatwerk waar nodig’. Daarmee wordt enerzijds recht gedaan aan de voordelen die standaardisatie oplevert, maar anderzijds erkend dat er verschillende behoeften bestaan bij de afnemers die om maatwerk vragen. Maatwerk is zeker mogelijk, maar altijd op basis van een offerte en brengt extra kosten mee voor de afnemer.

‘Lean & Mean’

De 3W-organisatie wordt ‘lean & mean’ ingericht door te werken vanuit gestructureerde processen en maximaal in te zetten op digitale werkprocessen en self service.

‘Best breed’ principe

De diensten worden geleverd door de meest geschikte aanbieder (‘best breed’ principe). In de meeste gevallen zal dat de backoffice van 3W zelf zijn, maar als dat efficiënter is worden andere partijen ingeschakeld. Dat kunnen zowel andere SSO’s zijn (inclusief diensten van het ministerie van Defensie) als marktpartijen.

‘Trust based’

3W wil ‘trust based’ werken: door goede kwaliteit en volgens afgesproken voorwaarden te leveren wil 3W het vertrouwen van haar afnemers (blijvend) verdienen.

Kwaliteit van medewerkers

De kwaliteit van de dienstverlening wordt voor een belangrijk deel ook bepaald door de kwaliteit van de medewerkers van 3W. Daarom investeert 3W in haar medewerkers zodat zij met kennis van zaken zowel klantgericht als intern te kunnen (samen)werken. Een “gezond” 3W staat daarbij voorop.

Samenwerken bij 3W

Samenwerken voor optimalisatie & innovatie

3W is altijd op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren. Zij zoekt daartoe maximaal de samenwerking met andere partners: de opdrachtgevers/afnemers en de leveranciers (andere SSO’s en de markt). Door duurzame relaties op te bouwen kan samen worden gekeken naar mogelijkheden om te optimaliseren (verbeteren) en te innoveren (vernieuwen).

Financieel Kader

Ten aanzien van de financiën en management control van 3W staan de uitgangspunten eenvoud, transparantie en minimale bureaucratie centraal. Er wordt een door alle partijen geaccepteerd kostprijsmodel ontwikkeld.

Kernwaarden

Omgevingssensitief

3W kent de internationale context en haar afnemers. 3W is daardoor in staat optimaal in te spelen op de vragen en behoeften van de afnemer om het gewenste resultaat te kunnen leveren.

Betrouwbaar

3W is helder in wat zij te bieden heeft, hoe zij vragen afhandelt, komt haar afspraken na en handelt altijd integer.

Professioneel

3W is in haar handelen doelgericht (het moet efficiënter én beter) en oplossingsgericht. We komen altijd met een resultaat/voorstel - binnen de kaders van de dienstverlening van 3W - waar de afnemer wat aan heeft.